Valsts valodas diena 2014

13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, jau trešo gadu ar dažādām aktiv­itātēm Latvijā svinēs Val­sts val­o­das dienu.

Val­sts val­o­das dienas tradī­cija aizsākta 2012. gadā un tās mērķis ir radošā un mūs­di­enīgā veidā svinēt to, ka mūsu val­sts val­oda ir latviešu valoda.

Rak­st­niecības un mūzikas muzejs 13. maijā plkst. 16:00 aic­ina uz Rīgas 2014 kultūras vasarnīcu Esplanāde 2014, kur notiks Dze­jas un repa sacīk­stes. Sacen­sību trīs kārtās spēkiem mērosies dze­jas un repa autori vecumā no 16 gadiem. Dalīb­niekus vērtēs dze­jas un repa pro­fe­sionāļu žūrija: dze­jnieces Inga Gaile un Iveta Rat­inīka, reperi Žaks (Žaks Bernards) un Ansis (Ansis Kol­ma­nis). Pasākumu vadīs Mix­mas­ters AG (Andris Gailis) un Inga Sur­gunte (RMM). Plašāka infor­mā­cija šeit.

Piebal­gas muzeju apvienība Orisāre jau otro gadu izs­lud­inājusi konkursu Tā runā piebaldzēns!, kurā piedalīties aicināti Vecpiebal­gas un Jaun­piebal­gas novadu skolēni. Konkursa mērķis ir ros­ināt skolēnus apz­ināties latviešu val­o­das bagātību un piebaldzēnu izlok­snes vietu tajā, bagāt­ināt val­odu, izman­to­jot Piebal­gas izlok­sni, aktu­al­izēt aizmirstu vēs­turiskā Piebal­gas novada vārdu radošu lieto­jumu un noskaidrot, kā runā šodi­enas piebaldzēns. Skolēni aicināti vei­dot nelielus video siže­tus – dze­joļus, stās­tus, skečus, inter­vi­jas ar piebaldzēnu izlok­snes pratējiem un mūs­di­enu piebaldzēniem. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 13. maijā, Vecpiebalgā, Kārļa Skalbes mem­o­riālajā muzejā Saulri­eti. Plašāka infor­mā­cija šeit.

Krišjāņa Barona muzejs Rīgā uz Val­sts val­o­das dienas svinībām aic­ina 13. maijā plkst. 12:00. Pasākumā ikviens varēs pār­baudīt prasmes un iemaņas dažādu gadu un klašu latviešu val­o­das testu izpildē. Vai esam gudrāki par trešk­las­nieku, ses­tk­las­nieku, devītk­las­nieku vai vidussko­las abi­turi­entu? Pasākumā būs arī iespēja pamēģināt rak­stīt ar īstu spal­vaskātu un tinti, pār­rak­stot tau­tas­dzies­mas, kā kādreiz to darīja Krišjā­nis Barons.

Ādolfa Alunāna muzejs Jel­gavā Val­sts val­o­das dienu svinēs kopā ar draugiem no 5. vidussko­las, pasākumā Teici, teici val­odiņa! atverot gra­matikas grā­matu un atrak­tīvās nodar­bībās pār­bau­dot savas latviešu val­o­das zināšanas.

Savukārt Ventspils Pār­ven­tas bib­liotēka dienu vēlāk, 14. maijā, uz pasākumu Es svinu val­odu! aicinājusi Ventspils 5. vidussko­las skolēnus. Jau­nieši izspēlēs val­odu teatrālās improvizā­ci­jas spēlēs, kurās tiks izman­tota Janī­nas Kursītes sastādītā Neakadēmiskās latviešu val­o­das vārd­nīca jeb Novadu vār­dene. Ar intere­san­ta­jiem, skanī­ga­jiem Vār­denē apkopota­jiem latviešu val­o­das vārdiem, kuru nozīmi zina ne katrs dzimtās val­o­das pratējs, svētku orga­nizētāji cer pie­saistīt jau­niešu uzmanību un bagāt­ināt to lek­siku. Pasākumā īpaši izcels arī Jura Alunāna devumu latviešu val­o­das kopšanā un bagāt­ināšanā, kā arī pievērsīs uzmanību tam, kā mūs­di­enās tiek reg­ulē­tas val­o­das lietošanas normas.

Val­sts val­o­das diena ir svētki, kuru tradī­ci­jas varam vei­dot un plānot paši, tāpēc klases, domu­biedru gru­pas un visi citi intere­senti no visas Latvi­jas aicināti svinēt val­odu, īsteno­jot radošas aktiv­itātes dzīves, darba vai mācību vietā un tās tuvākajā apkārtnē.

Iepriekšējos gados val­oda svinēta vis­dažādāka­jos vei­dos tādās vietās kā sko­las, pirmssko­las izglītības iestādes, Zemes­sardzes bataljons, muzeji un bib­liotēkas. Svētkos rīkoti konkursi, apz­inā­tas Alunāna ielas Latvijā, ori­en­tēšanās spēlē iepazīti Jura Alunāna dar­inātie jaun­vārdi, tapusi Svi­esta kino filmiņa par pirmo latviešu hip­steri Juri Alunānu un notikušas daudzas citas aktiv­itātes, kas apliecina latviešu val­o­das vitalitāti.

Ieskats 2013. gada Val­o­das dienas svinībās: šeit.

Akci­jas orga­nizētāji: Rak­st­niecības un mūzikas muzejs, Piebal­gas muzeju apvienība „Orisāre”, Krišjāņa Barona muzejs un Ādolfa Alunāna mem­o­riālais muzejs.