Rakstniecības un mūzikas muzeja atbalsta biedrība ir sabiedriska bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2014. gada decembrī. Biedrības galvenais mērķis ir Rakstniecības un mūzikas muzeja daudzveidīgu atbalsta projektu īstenošana muzeja misijas un darbības mērķu efektīvākai sasniegšanai.

Biedrība ir sabiedriska organizācija, kas veicina kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, saglabāšanu, izpēti, popularizēšanu un interpretāciju mūsdienīgās zinātniskās, populārzinātniskās un mākslas formās:

1. Kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes un sociālu projektu īstenošana.
2. Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana, saglabāšana un aktualizācija.
3. Kultūrvēsturisku vērtību izpēte un pētījumu rezultātu popularizēšana sabiedrībā.
4. Kultūras pasākumu, konferenču, sarīkojumu, festivālu un svētku rīkošana.
5. Sadarbība ar ieinteresētām publiskām un nevalstiskām institūcijām kultūras, mākslas, izglītības un sociālo tiesību jomā.
6. Sadarbība ar kultūras un izglītības institūcijām Latvijā un pasaulē.
7. Sadarbība ar privātpersonām kultūras, mākslas un zinātnes jomā Latvijā un ārvalstīs.
8. Kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana muzeja suvenīru, mūzikas ierakstu un citu materiālu realizēšanai, tostarp sadarbībai ar radošajām industrijām.
9. Jaunu kultūras un zinātnes vērtību radīšana un popularizēšana.
10. Izdevējdarbības (pirmavotu, zinātnisko pētījumu, daiļliteratūras, profilam atbilstošu enciklopēdiju u.c. izdošanas) īstenošana un izplatīšana.
11. Moderno tehnoloģiju apguve un izmantojums kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
12. Muzeja darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšana.
13. Atbalsts institūcijām un privātpersonām, kuru darbības mērķi atbilst Biedrības mērķiem.
14. Saimnieciskā darbība, labdarības pasākumu organizēšana un naudas līdzekļu piesaistīšana ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšana.

2017. gadā Finanšu ministrija piešķīra Rakstniecības un mūzikas muzeja atbalsta biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Sabiedriskā labuma statuss dod biedrībai tiesības saņemt ziedojumus saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 12. pantu saņemt nodokļa atvieglojumus ziedojumiem.

Kā kļūt par Biedrības biedru? Par biedrības biedru var kļūt jebkurš iedzīvotājs, kā arī juridiskas personas, kas vēlas atbalstīt Rakstniecības un mūzikas muzeju.

Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Lolita Ozoliņa:
E-pasts: lolita.ozolina@rmm.lv
Tālrunis: +371 26528629

Atbalsta biedrības rekvizīti:
Rakstniecības un mūzikas muzeja atbalsta biedrība
Reģistrācijas Nr. 40008225714
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
AS Citadele Banka, PARXLV22
Konta numurs: LV38PARX0020103990001