Centralizētā visu RMM nozaru kartīšu kartotēka nodrošina informāciju par muzeja priekšmetiem.

No 7. jūnija Lasītava tiek atvērta klātienes apmeklējumam. Lasītavas apmeklējums jāsaskaņo iepriekš, rakstot uz e-pastu: lasitava@rmm.lv vai zvanot uz tālr. 67356261. Apmeklētājs Lasītavā ierodas, lietojot mutes un deguna aizsegu, ievērojot 2 m distanci no apkārtesošajām personām.

Lasītavas telpā vienlaikus drīkst uzturēties trīs apmeklētāji. Ja Jums ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra (virs 37,2°C), lūdzam sazināties ar mums un atcelt plānoto Lasītavas apmeklējumu.

Viss krājuma darbs – krājuma veidošana, uzskaite un saglabāšana – ir virzīts uz tā galamērķi – pieejamību. Muzejs savu krājumu izmanto pētnieciskajam darbam, ekspozīciju iekārtošanai, izstāžu iekārtošanai muzejā un ārpus tā, t. sk. ceļojošo izstāžu iekārtošanai, izglītojošajam darbam (lekcijas, pasākumi, izglītojošas programmas, konsultācijas).

Demokrātisku neeksponētās krājuma daļas izmantošanu jebkuram interesentam nodrošina muzeja lasītava. Tajā pieejamais elektroniskais katalogs MUPUS un centralizētā visu nozaru kartīšu kartotēka nodrošina informāciju par muzeja priekšmetiem. Ik gadu lasītavā vidēji tiek izsniegtas apmeklētājiem ~ 55 000 vienības.

Lai aplūkotu krājuma priekšmetus, apmeklētāji izpilda Krājuma priekšmetu pasūtījuma veidlapu. Muzeja krājuma uzziņu materiālus un priekšmetus apmeklētāji var iepazīt bez maksas. Par atsevišķiem krājuma priekšmetu izmantošanas veidiem noteikta maksa saskaņā ar RMM publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Priekšmetu apskate lasītavā var tikt atteikta RMM iekšējo noteikumu “Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība” 133. punktā minētajos gadījumos.

Muzeja lasītavā ir iespēja pasūtīt krājuma priekšmetu digitālās kopijas. Tās (diskā, izdrukas veidā, MUPUS sistēmā vai izmantojot tīkla resursus) var tikt izsniegtas muzeja lasītavas apmeklētājiem kā bezmaksas priekšmeta apskates alternatīva lasītavā vai izmantošanai ārpus muzeja (maksas pakalpojums atbilstoši cenrādim). Lai iegūtu muzeja priekšmeta digitālo kopiju publicēšanai, eksponēšanai vai citiem mērķiem, ir jāuzraksta iesniegums pēc mājaslapā ievietotā parauga par izmantošanas mērķiem, jāizveido pasūtījums priekšmetu skenēšanai/digitālai fotografēšanai. Jāatceras, ka kopijas izgatavošana ir maksas pakalpojums atbilstoši muzeja mājaslapā pieejamajam cenrādim. Muzeja priekšmetu digitālo kopiju izgatavošanu Rakstniecības un mūzikas muzejā veic apmācīti muzeja speciālisti ar muzeja resursiem, kuriem ir nepieciešamās zināšanas par digitalizācijas tehnisko procesu un muzeja darbības principiem, ievērojot visus nepieciešamos nosacījumus. Kā arī jāņem vērā, ka no kopijas pasūtītāja tiek pieprasīts apliecinājums par autortiesību ievērošanu.

Informācija lasītavas apmeklētājiem_

Instrukcija par digitālo kopiju pasūtīšanu.

Iesniegums_juridiskām-personām-par-kopiju-izgatavošanu

Iesniegums_juridiskām-personām-par-kopiju-izmantošanu

Informācija par-muzeja-priekšmetu-deponēšanas-kārtību

Jautājumus par lasītavu gaidīsim e-pastā: lasitava@rmm.lv.