Īstenojot LR MK rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”noteikto, kā arī ņemot vērā Kultūras ministrijas izstrādāto regulējumu “Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā” RMM sniedz pakalpojumus gan individuāliem apmeklētājiem, gan apmeklētājiem grupās vienīgi “zaļajā  epidemioloģiskās norises formātā”. Muzejs sniedz pakalpojumus tikai…